Ordu ili arıcılık sektörünün ekonomik yapısı üzerine bir araştırma

F. Gökşen Öztürk
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2013, 60 s.
TEZ NO: 324706
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Arıcılık, tarımla uğraşan ailelerin esas geçim kaynağı olan bir tarımsal faaliyet olduğu gibi diğer tarımsal uğraşıların yanında ikinci bir gelir kaynağı olarak da yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hem verim hem de üretim bakımından Türkiye?de ilk sırada yer alan Ordu ilinde faaliyet gösteren arıcıların nüfus, işgücü, eğitim gibi sosyo-ekonomik özelliklerini ortaya koymak, kovan sayısına etki eden faktörleri tespit etmek, arıcıların karşılaştıkları risk faktörlerini belirlemek ve bu risklere karşı tutumlarını tespit etmek, sektörün pazarlama yapısını inceleyerek, ildeki arıcılık faaliyetinin ekonomik analizini yapmaktır. Ayrıca temel amaç yanında Türkiye?de devam eden düşük verim, besleme, ana arı değişimi, gezginci arıcılık ve konaklama sorunlarına çözüm örneği teşkil edebilecek alt yapıya uygun olan Ordu ili modelini ortaya koymak, elde edilen sonuçları yorumlamak ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu çalışmada Türkiye?de bal üretiminde ve kovan sayısında birinci sırada olan Ordu ilinde 110 arıcılık işletmesi ile anket yapılmıştır. Anketler çalışmanın amacına uygun olarak SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda Deskriptif, Regresyon, Faktör ve Kümeleme analizleri yapılmıştır. Sonuçlara göre, ilkbahar ve sonbahar beslemesi yapan arıcılık işletmelerinin %67.3?ünde şerbet ve kek ile besleme yapıldığı belirlenmiştir. Üreticilerin %83.6?sı kovanlarında ana arı değişimi yaptığı ortaya konulmuştur. Faktör analizi ile elde edilen risk kaynakları rotasyon matrisine göre 8 faktör, risk stratejileri rotasyon matrisine göre 5 faktör tespit edilmiştir. Yapılan kümeleme analizi sonucunda farklı iki küme oluşturulmuştur. Birinci kümede ?Modern Tarım?, ikinci kümede ?Risk Yönetimi? en fazla önem verilen faktörler olarak bulunmuştur. Birinci kümedeki çiftçiler, modern tarım konusunda bilinçlendirilmeli, işletme kayıtlarını düzenli olarak tutmalı, ikinci kümedeki çiftçiler ise herhangi bir zararı karşılayabilmek için tarım sigortası yaptırmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Arıcılık, Ordu ili, Faktör analizi, Kümeleme analizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir