Ratlarda deneysel civa intoksikasyonunda eritrosit reolojisi üzerine propolisin muhtemel koruyucu etkisi

Kadriye Erciş
Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, 70 s.
TEZ NO: 360131
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Civa, çevre kirletici olmasının yanında özellikle merkezi sinir sistemi ve karaciğer olmak üzere bütün sistemlerde etkili olan toksik özelliklere sahip bir ağır metaldir. Kan dolaşımında oksijen taşıyan eritrositlerin de civa toksisitesinden olumsuz etkilenmeleri olasıdır. Bu araştırma da, civa toksisitesine bağlı eritrosit reolojisindeki değişiklikler ile, faydalı biyolojik etkilere sahip olduğu bilinen propolisin civa toksisitesi üzerine koruyucu rolü araştırılmıştır. Çalışmada ağırlıkları ortalama230 ±40 gr olan 4-5 aylık erkek Wistar Albino ratlar kullanılmıştır. Her grupta 10 rat olmak üzere dört deney grubu oluşturulmuştur. Kontrol grubuna %0.9 serum fizyolojik intraperiteneal (ip); civa klorür grubuna 4mg/kg HgCl2 ip; propolis grubuna 200mg/kg propolis gavaj ; HgCl2 +propolis grubuna 4mg/kg HgCl2 ip+200mg/kg propolis gavaj üç gün boyunca uygulanmıştır. Koruyucu olarak propolis, HgCl2 uygulamasından bir gün önce verilmeye başlanmıştır ve HgCl2 verildiği 3 gün süresince de propolis verilmeye devam edilmiştir. Alınan kan örneklerinde; hematolojik parametreler [eritrosit sayısı, hematokrit değeri, hemoglobin miktarı, ortalama eritrosit volüm değeri (MCV), ortalama eritrosit hemoglobin değeri (MCH), ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC)] ile plazma potasyum düzeyleri, methemoglobin ve 2,3-DPG miktarları, eritrosit deformabilitesi ile % hemoliz değerleri ölçülmüştür. Civa toksisitesi oluşturulan ratlarda kontrol grubu hayvanlara göre hematolojik parametrelerde hafif bir artış varsa da istatistiki olarak önemli değildir. Bununla birlikte lökosit sayısı önemli ölçüde artarken, trombosit sayısında anlamlı bir düşüş saptanmıştır. Civa verilen grupta serum K+, MetHb, 2,3 DPG miktarları ile % Hemoliz değerleri ise istatistiki olarak önemli oranda artmıştır. Reolojik paremetrelerden eritrosit uzama indeksleri civa toksisitesi oluşturulan grupta hem düşük hem de yüksek shear stres’te azalmıştır. Sadece propolis verilen grubun verileri kontrol grubundan farklı bulunmamıştır. Civa toksisittesi oluşturulan ve aynı zamanda koruyucu olarak propolis verilen grupta ise; civa toksistesi oluşturulan grupta görülen olumsuz değişikliklerin önemli oranda veya sınırlı düzeyde önlenmiş olduğu görülmüştür. Sonuç olarak propolis, civa zehirlenmelerinde kan ve dolaşım sisteminde, özellikle eritrositlerin mekanik ve reolojik özelliklerinde meydana gelen bozuklukların önlenmesinde koruyucu olarak kullanılabilir. Ancak araştırmaların civa toksisitesiyle karşı karşıya kalan insanlarda ve daha geniş populasyonlarda araştırılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: propolis, civa klorür, eritrosit reolojisi, intoksikasyon

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir