Bolu yöresi ballarının bazı fizikokimyasal özelliklerinin Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğunun incelenmesi

Hasan Kartal
Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012, 80 s.
TEZ NO: 309845
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışma Bolu yöresinde üretilen 40 çiçek balına ait bazı fizikokimyasal özelliklerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği, TS 3036 Bal Standardı, Codeks Alimentarius ve Avrupa Birliği Komisyonu’nca belirlenen kriterler açısından değerlendirilmiştir. Analiz sonuçları, Anova analizi ve Tukey testine göre yorumlanmıştır. Fizikokimyasal analizler sonucunda numunelerde ortalama; diastaz sayısı 18,03; hidroksimetil furfural değeri 12,13 mg/kg; sakaroz değeri %1,95; invert şeker değeri %71,19; serbest asitlik değeri 24,87 meq/kg; nem içeriği %17,11; elektriksel iletkenlik değeri 0,39 mS/cm; suda çözünmeyen madde miktarı %0,032; pH değeri 3,89; kül miktarı %0,27 olarak tespit edilmiştir. Örneklerin hiçbirinde ticari glukoz tespit edilmemiştir. Elde edilen sonuçlara göre HMF, diastaz sayısı, nem ve sakaroz içeriği açısından toplam 40 örnekte yapılan, 440 analiz sonucuna göre; 35 örneğin mevzuata uygun, 5 örneğin mevzuata uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balın Yapısı ve Özellikleri; Bolu Yöresi iii; Fizikokimyasal Analiz; Türk Gıda Kodeksi; Çiçek Balı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir