Farklı düzeylerde propolis uygulamalarının farelerde lipid peroksidasyonu (MDA) ile bazı biyokimyasal parametrelere etkilerinin değerlendirilmesi

Ahu Fatma Bozkurt
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Biyokimya (Veterinerlik) Anabilim Dalı, 2010, 56 s.
TEZ NO: 260684
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu çalışmada içme sularına farklı oranlarda (0, 10, 20, 30 mg/kgCA/gün) propolis katılan erkek farelerde lipid peroksidasyonu (MDA) değişiklikleri ile bazı metabolik, enzimatik ve lipid değerlerinde ortaya çıkan değişimler incelenmiştir.Araştırmada 3 aylık yaşta, canlı ağırlıkları birbirine yakın, toplam 128 adet beyaz erkek fare kullanıldı. Bu hayvanlar herbirinde 32 adet fare içeren 4 gruba ayrıldı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Deney Hayvanları Ünitesi’nde yürütülen araştırma 60 gün sürdürüldü. Çalışmada kontrol ile 10 mg Propolis / kg canlı ağ/gün; 20 mg Propolis / kg canlı ağ/gün ve 30 mg Propolis / kg canlı ağ/gün; olmak üzere toplam 4 deneme grubu oluşturuldu. Deneme başında ve sonunda olmak üzere iki periyot halinde (1. gün ve 60. gün) alınan kan örneklerinde, spektrofotometrik olarak MDA ile bazı metabolik (Toplam protein, albumin, Ca, glikoz) enzimatik (AST, ALT, LDH) ve lipid (total kolesterol, HDL-LDL kolesterol, trigliserit, fosfolipid) değerlerinin ölçümleri gerçekleştirildi.Malondialdehit (MDA), 3. ve 4. gruplarda önemli oranda düşüş göstermiştir. Albumin verilerinin 2. grup dışındaki gruplarda 1. güne oranla 60 günde önemli artışlar içerisinde olduğu görülmüştür. Kalsiyum (Ca) değerlerinde gruplar arasında belirgin bir değişim gözlenmez iken glikoz değerlerinde hem her bir grubun 1. gün ve 60. gün değerlerinde hem de 4. grupta belirgin ve anlamlı (P<0.012) olmak üzere tüm gruplarda düşüş gösterdiği gözlenmektedir.AST değerlerinin her bir grupta 1. güne göre 60 günde anlamlı yükselmeler gösterirken; 4. grupta bu yükselmenin daha belirgin (P<0.000) olduğu saptanmıştır. ALT değerlerinde ise sadece 4. grupta belirgin olan değişim, AST değerlerinin aksine, düşüş şeklinde gerçekleşmiştir.Lipid parametreleri yönünden yapılan incelemede ise trigliserit ve toplam kolesterol değerlerinin her ikisi de gruplar da azalma eğilimi göstermiş, ancak bu düşüş 4. grupta belirgin ve istatistiki olarak anlamlı (P<0.001) bulunmuştur. HDL değerlerinin 2. gruptan itibaren anlamlı şekilde yükseldiği; LDL değerlerinin ise sadece 4. grupta anlamlı (P<0.000) olarak düşüş gösterdiği, diğer gruplarda spesifik olmayan değişimler içerisinde olduğu belirlenmiştir. Fosfolipid değerlerinde ise 3. (P<0.024) ve 4. (P<0.000) gruplarda belirgin bir yükselme ortaya çıkmıştır.Sonuç olarak; farelerde içme suyu ile uygulanan propolisin lipid peroksidasyon göstergesi olan MDA değerlerini 20 ve 30 mg propolis gruplarında önemli olmak üzere düşürdüğü, metabolik, enzimatik ve lipid değerlerinde de genel olarak canlı organizma lehine olabilecek değişimler sağladığı belirlenmiştir. Farelerde yürütülen bu çalışma ile elde edilen verilerin değişik türden canlı organizmaların beslenmesinde ve bu konuda yapılacak farklı çalışmaların değerlendirilmesinde yararlı olacağı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Fare; MDA; biyokimyasal değerler.; propolis

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir