Kemoterapi alan çocuklara bal ile yapılan ağız bakımının mukozitin önlenmesi ve iyileşmesine etkisi

Hacer Bulut
Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 2013, 102 s.
TEZ NO: 341999
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Amaç: Kemoterapi alan çocuklara bal ile yapılan ağız bakımının mukozitin önlemesi ve iyileşmesine etkisini değerlendirmektir. Materyal ve Metot: Deney ve kontrol gruplu yarı deneme modeli olan araştırmada, Temmuz 2010-Aralık 2011tarihleri arasında, çocuk hematoloji-onkoloji kliniği ve çocuk kemoterapi polikliniğinde kemoterapi alan, seçim kriterlerine uyan çocuklarla (S=76) çalışılmıştır. Evrenin tümü araştırmaya dahil edilmiştir. Önce gelen 39 çocuk kontrol grubuna ve daha sonra gelen 37 çocuk deney grubuna alınmıştır. Verilerin toplanmasında, çocukların özelliklerini belirleyen bir soru formu ve DSÖMDİ kullanılmıştır. Deney grubundaki çocuklara kemoterapiden sonra, her gün, klinikte rutin uygulanan standart ağız bakımına ek olarak doğal standardize edilmiş çiçek balı uygulanmıştır. Elde edilen veriler, yüzdelik dağılımlar, ortalama, ki-kare testi, varyans analizi, t testi ve Friedman testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada etik ilkelere bağlı kalınmıştır. Bulgular: Deney grubundaki çocukların mukozit düzeylerinin kontrol grubuna göre oldukça düşük olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel yönden anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Deney grubunda mukozit gelişen çocukların oranının kontrol grubuna göre oldukça düşük ve mukoziti iyileşen çocukların oranının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Deney grubundaki çocukların mukozit iyileşme süresinin kontrol grubuna göre daha kısa ve aradaki farkın anlamlı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Doğal bir besin olan balın, diyabeti ve bal alerjisi olmayan kemoterapi alan çocuklarda, rutin tıbbi ağız bakım ürününe ek olarak, güvenli bir şekilde kullanılabileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Kemoterapi, Bal, Ağız Bakımı, Hemşirelik, Oral mukozit.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir