Endotoksemi oluşturulmuş sıçanlarda propolisin karaciğer koruyucu etkinliğinin araştırılması

Züleyha Doğanyiğit
Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, 2012, 104s.
TEZ NO: 311320
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Endotoksik şok hipotansiyon, zayıf doku perfüzyonu ve çoklu organ yetmezliği ile karakterize edilen ve yatan hastalarda ölüme neden olan etkenlerin başında gelen ciddi bir komplikasyondur. Başta lipopolisakkarit (LPS) olmak üzere endotoksinler tarafından oluşturulan endotokseminin patofizyolojik mekanizmalarının anlaşılmasında ve tedavisinde pek çok strateji geliştirilmesine rağmen, hala yoğun bakım ünitelerinin büyük bir problemidir. Bu araştırma da son yıllarda antibakteriyel, antioksidan, antiinflamatuvar ve antitümoral etkinliklerine dair çok sayıda araştırmaya konu olan propolisin sıçanlarda oluşturulacak deneysel endotoksemideki karaciğeri koruyucu etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada, Sprague dawley türü (200-300gr ağırlığında) dişi sıçanlar kullanılmıştır. Her birinde on tane olmak üzere sıçanlar yedi gruba ayrılmıştır. Kontrol grubunun dışındaki gruplar da LPS’nin dozuna ve propolisin önce ve sonra verilmesine göre düzenlenmiştir. Alınan dokularda yapılan histolojik değerlendirmeler sonucunda LPS uygulanan gruplarda kontrol grubuna göre vasküler konjesyon, nötrofil infiltrasyonu, Kuppfer hücre aktivasyonu ve nekroz olmak üzere ciddi doku hasarı izlenmiş, propolisin önce verildiği gruplarda bu hasarın azaldığı görülmüştür. Ayrıca LPS uygulaması, mast hücre sayısını da kontrol grubuna göre anlamlı bir şekilde artırmıştır. LPS uygulaması, Malondialdehit (MDA) düzeylerini kontrole göre anlamlı bir şekilde yükseltmiş propolis verilmesi ise bu artışı hafifletmiştir. Doku örneklerinden elde edilen DNA’lar da Global DNA metilasyon düzeyi de LPS uygulaması ile azalırken propolis verilen gruplarda kontrole yakın bulunmuştur. Kan örneklerinde RAPD profilleri aracılığı ile genomik stabilite değerleri (GTS) incelenmiş ve LPS’nin genomik stabiliteyi azalttığı, tek başına propolis verilen grupta genomik stabilite değerinin kontrolle aynı olduğu ve LPS uygulamasından önce propolis verilen gruplarda genomik stabilite değerlerinin tekrar arttığı görülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları LPS ile oluşturulan endotoksemi sonucunda karaciğer de oluşan hasara karşı propolisin koruyucu rolünün olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Endotoksemi, LPS, Karaciğer, Propolis, MDA, GTS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir