Sodyum hipoklorit, klorheksidin ve propolis içerikli solüsyonların potasyum titanyum fosfat lazer ile birlikte kullanımlarının dört farklı mikroorganizma üzerine etkilerinin incelenmesi

Ülkü Özan
Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, 2008, 95 s.
TEZ NO: 225795
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Çalışmamızın amacı, sodyum hipoklorit (NaOCl), klorheksidin glukonat (KHG) ve farklı konsantrasyonlarda hazırlanmış propolis solüsyonlarının 4 farklı mikroorganizma (Streptococcus mutans, Escherichia coli, Candida albicans ve Enterococcus faecalis) üzerine olan antimikrobiyal etkinliklerinin karşılaştırılmasıdır. Ayrıca çalışmamızda KTP lazerin, tek başına veya irrigasyon solüsyonlarından sonra uygulanmasının bu mikroorganizmalar üzerine olan antimikrobiyal etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlandı. 168 adet yeni çekilmiş tek köklü insan dişi, her biri 7 dişten oluşan alt gruplara ayrıldı. Gruplar kullanılan irrigasyon solüsyonuna göre belirlendi. Bu gruplar; Grup 1. %2,5’lik sodyum hipoklorit (NaOCl), Grup 2. %2’lik klorheksidin glukonat (KHG), Grup 3. %5’lik propolis solüsyonu, Grup 4. %10’luk propolis solüsyonu, Grup 5. %20’lik propolis solüsyonu, Grup 6. Serum fizyolojik (kontrol grubu) Çalışma boyutları hesaplanan dişler lastik kapaklı cam şişelere yerleştirildi. Daha sonra rotasyonel hareketli preparasyon sistemlerinden olan ProTaper kök kanal aletleri ile crown-down tekniği kullanılarak prepare edildi. Kök kanalları, her bir kanal eğesinin kullanımından sonra 1 ml hacminde steril SF ile yıkandı. Son kanal aletinin kullanılmasından sonra irrigasyon yapılıp etilenoksitte steril edildi. Cam şişelerdeki steril dişler laminar airflow’da seçilen bakterilerle kontamine edildi. Test mikroorganizmaları ile kontamine edilen dişler 37 °C’de 24 saat etüvde bekletildi. Her diş için 2 ml irrigasyon solusyonu kullanıldı. 5 dakika bekledikten sonra kanallar 1 ml SF ile yıkandı. Steril paper pointler kök kanallarına yerleştirilerek 1 dak. beklendikten sonra içerisinde besiyeri bulunan cam tüplere yerleştirildi. 24 saat sonra bulanıklıklarına bakılarak sonuçlar değerlendirildi. Son aşama olarak kök kanallarına KTP lazer uygulandı. İşlemler yapıldıktan sonra kanallara 0.1 ml steril SF damlatıldı. Steril paper pointler ile örnekler alınarak ekim yapıldı ve mikrobiyal üreme olup olmadığı belirlendi. Çalışmadan elde edilen veriler doğrultusunda %2.5’lik NaOCl ve %2’lik KHG solüsyonlarının tüm test edilen mikroorganizmalara karşı etkili olduğu tespit edildi. Propolis solüsyonları E. faecalis’e ve S. mutans’a karşı etkisiz bulundu. Tüm propolis solüsyonları C. albicans’a etkili bulunurken, %10’luk ve %20’lik Propolis solüsyonları E. coli’ye etkili bulundu. Çalışmamızın sonucunda KTP lazerin tek başına kullanıldığında etkin olduğu mikroorganizmalar E. coli ve C. albicans olarak tespit edildi. İrrigasyon solüsyonları ile birlikte kullanıldığında solüsyonların antimikrobiyal etkinliğinin sadece C. albicans’ta arttığı saptandı. Sonuç olarak % 2.5’lik NaOCl ve %2’lik KHG diğer solüsyonlar ve KTP lazer ile karşılaştırıldığında; çok güçlü antimikrobiyal etkinliğe sahip oldukları bulundu. Propolis ile elde edilen sonuçlar yüz güldürücü olsa da istenilen yeterlilikte olmadığı; fakat kullanılacak yüksek konsantrasyonlar ile daha güçlü etki elde edilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: propolis, irrigasyon, lazer, mikroorganizma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir