Bal örneklerinde indoxacarb kalıntısının ve bozunma ürünlerinin tayini için yöntem geliştirilmesi

Soner Çubuk
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü / Kimya Anabilim Dalı / Analitik Kimya Bilim Dalı, 2008, 87 s.
TEZ NO: 233347
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Pestisit kalıntısının izlenmesi, yiyecekler içindeki pestisitlere insanların maruziyetinin doğru olarak değerlendirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle gıda maddelerinde kalıntı düzeylerinin belirlenmesi ve kullanılan analitik yöntemlerin düşük düzeyde kalıntı ölçümü yapabilmesi önem kazanmaktadır. Balda kalıntı düzeyinde bulunan pestisitlerin izin verilen düzeyde olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Son yıllarda çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına karşın ülkemizde ballarda pestisit kalıntı analizleriyle ilgili sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Çalışmamızda bal örneklerinde Indoxacarb ((S)-metil-7-kloro-2,5-dihidro-2- [(metoksikarbonil) [4-trifluorometoksi) fenil] amino] karbonil] indeno [1,2-e] [1,3,4] oksadiazin- 4a (3H)- karboksilat) kalıntısının tayini için analitik metod geliştirilmiştir. Indoxacarb içeren bal örnekleri diklormetan ile ekstrakte edildikten sonra, Indoxacarb’ ın ve ona ait bozunma ürününün tayini GC- MS ile yapılmıştır. Geliştirilen metodun tespit sınırı 0.03 mg. kg?1 ve tayin sınırı ise 0.11 mg. kg-1’dir. Ortalama geri kazanım % 78.7±5.5 (1.00 mg. kg-1) olarak hesaplanmıştır( % 95 güven aralığı, n= 6). Indoxacarb ile kirlenmiş bal içinde beşinci ayda tespit edilen bozunma ürünü 4-(trifluorometoksi) fenilizosiyanat Indoxacarb’ ın literatürde belirtilen bozunma ürünlerinden farklı bir bozunma ürünü oarak gözlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir