Bal örneklerinde carbosulfan kalıntısının ve bozunma ürünlerinin tayini için yöntem geliştirilmesi

Hicran Karaaslan Kapucu
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı / Analitik Kimya Bilim Dalı, 2007, 152 s.
TEZ NO: 178052
Sorgu Penceresine TEZ NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Pestisitler, kullanıldıkları bölge çiçeklerinden beslenen arıların, ilaçla bulasık nektar ve polenleri kovana tasımasıyla bala geçebilirler. Ballarda pestisit kalıntılarının izlenmesi, tüketici saglıgı açısından potansiyel risklerin belirlenmesinde yarar saglar. Bu çalısmada, karbamatlı insektisit grubunda yer alan karbosülfan ( 2,3- dihydro-2,2-dimethyl-7-benzofuranyl [(dibutylamino)thio]methylcarbamate ) ve majör bozunma ürünü olan karbofuranın (2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl methylcarbamate) sıvı kromatografisi – iyon trap kütle spektrometresi (LC-MS) ile bal ortamında tayin edilebilmesi için uygun örnek hazırlama basamaklarının belirlenmesi ve enstürmental metot validasyonu amaçlanmıstır. Analitlerin bal ortamından ekstrakte edilmesinde diklormetan ile sıvı-sıvı ekstraksiyon metodu kullanılmıs olup, LC-MS analizlerinde C18 kolon (Nucleodur) ve hareketli faz olarak da metanol-su gradient sistemi uygulanmıstır. LC-MS ile analizlerde kullanılacak olan optimum cihaz kosulları, kemometrik bir deneysel dizayn olan merkezi kompozit dizayn ile belirlenmistir. Karbosülfan için tespit sınırı 0,06 ppm (mg/kg); karbofuran için 0,07 ppm (mg/kg) ve tayin sınırları sırasıyla 0,20 ppm(mg/kg) ve 0,23 ppm (mg/kg) olarak bulunmustur. Ayrıca, karbosülfanın sulu ortamdaki ve bazı bal ortamlarındaki kararlılıgı arastırılmıstır. Bilinen düzeylerde karbosülfan standardı eklenmis bal örnekleri farklı sıcaklıklarda belli bir süre izlenerek analiz edilmis, karbosülfanın zamanla karbofurana dönüstügü gözlenmistir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir