Türkiye bal arısı (Apis mellifera L.) populasyonlarının mikrosatelit DNA analizi yöntemiyle tanımlanması

YILDIZ, Mehmet Ali; GÜREL, Fehmi; ÖZKAN, M. Muhip
TÜBİTAK TOVAG Proje 108O200, 2010: 148
Makale No: 135845
Sorgu Penceresine MAKALE NO’yu yazarak Ayrıntılı Bilgi ve PDF dökümana ulaşmak için tıklayınız

ÖZET
Bu araştırmada, Türkiye bal arısı (Apis mellifera L.) populasyonunu temsil eden 7 farklı bölgeden 23 populasyon 25 mikrosatelit lokus bakımından tanımlanmıştır. Türkiye bal arısı populasyonlarında genetik varyasyon ölçütleri olarak ortalama allel sayısı (Na) 4.5, etkili allel sayısı (Ne) 3.1, beklenen heterozigotluk (He) 0.582, polimorfizm bilgi içeriği (PIC) 0.509 ve akrabalı yetiştirme katsayısı (Fis) 0.054 olarak hesaplanmıştır. Toplam %15.3 (FIT) olarak tespit edilen genetik varyansın %5.4 (FIS)’ünün populasyonlar içindeki, %10.5 (FST)’inin ise populasyonlar arasındaki farklılıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Genetik mesafe (D) 0.226, ikişerli FST 0.105 ve ortak allellerin oranı (Dps) 0.359 olarak belirlenmiştir. Hesaplanan toplam 253 ikişerli FST değerinden 201 tanesi istatistik olarak önemli bulunmuştur. Populasyonlar arasında her generasyon ortalama olarak 4.2 bireyin göç (Nm) ettiği belirlenmiştir. Türkiye bal arısı populasyonları yetiştirildikleri çoğrafi bölgelere uygun olarak 5 ana grup içinde gruplandırılmıştır. Genetik varyasyonun her bir ana grup içerisinde yüksek gruplar arasında ise düşük olduğu belirlenmiştir. Beş ana grubun birbirlerinden oldukca farklı genetik yapılarda bulundukları tespit edilmiştir. Birinci ana grubu esas olarak Mersin, Hatay ve Adana ili populasyonları oluşturmaktadır. Bu ana grup merkezinde Ardahan ili ile Posof ilçesi populasyonlarının bulunduğu ikinci ana grup ile birleşmektedir. Muş, Van ve Hakkari ili populasyonlarının oluşturduğu üçüncü ana grup filogenetik ağacın ortasında yer almaktadır. Artvin ili ile Kazan ilçesi populasyonlarının merkezinde yer aldığı dördüncü ana grup Türkiye coğrafyasının büyük bir kısmına yayılmış bulunmaktadır. Beşinci ana grup Trakya bölgesi arı populasyonlarından oluşmakta olup bu grubun merkezinde Kırklareli ili populasyonu yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Apis mellifera; Bal arısı; Genetik çeşitlilik; Mikrosatelit; Türkiye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir